Previous Directors

Dr. S. D. Tripathi
27-09-1988 - 02-02-1994

Dr S. Ayyappan
(6.1.1996-14.6.2000)

Dr K. Janaki Ram
(20.12.2001-30.6.2003)

Dr N. Sarangi
(13.4.2004-30.6.2008)

Dr A. E. Eknath
(1.7.2008 - 3.6.2011)

Dr P. Jayasankar
January, 2012 to January, 2017